Hvordan skaber man innovation med big data?

Organisationer er efterhånden gode til at effektivisere arbejdsgange med ledelsesdata. Men ifølge lektor på IT-Universitetet, Brit Ross Winthereik, skal tilgangen til data være væsentligt anderledes, hvis formålet er værdiskabelse og innovation. Synet på data skal være udforskende og spørgende. Dertil kommer, at det har stor betydning, hvem man inddrager i den kreative proces med at visualisere og fortolke data til ledelsesformål.

Organisationer arbejder i dag målrettet med at finde måder at bruge store datamængder til innovation og værdiskabelse. Men brugen af big data kan ikke være styret af en optimeringslogik, hvis man ønsker, at big data skal understøtte en innovation, transformation og ’disruption’, som det populært kaldes.

- Man kan ikke bare kopiere det eksisterende datasyn, som er cementeret i mange organisationer og tager afsæt det økonomiske paradigme. Hvis man vil bruge data til transformation og udvikling, er man nødt til at arbejde med data som en invitation til at stille spørgsmål, fremfor som en repræsentation at den nuværende situation i virksomheden. Det stiller krav til både det organisationssyn, datasyn og ledelsessyn, som organisationen praktiserer, som skal matche den kompleksitet, der er i data i dag, siger Brit Ross Winthereik, der er lektor på IT-Universitetet og blandt andet underviser på kurset: Visionær ledelse i den datadrevne organisation.

Datakilder i dag er ofte varierede, og lederne har ikke kontrol over datakvaliteten. Et eksempel fra den offentlige sektor kan være et datasæt, der kombinerer skoleelever karaktergennemsnit, forældres socioøkonomiske status og klassens trivsel med familiens tandsundhed.

- Den slags datakombinationer er nye, men hvis vi skal blive klogere af dem, skal vi ikke stille spørgsmål, der bekræfter, hvad vi ved. Der er viden i selve kombinationen af datasæt, men kun hvis vi tør spørge udenfor rammerne af det, der bekræfter, hvad vi ved, siger Brit Ross Winthereik.

Hvordan bruger man big data til innovation?

Kursus i Visionær ledelse i den datadrevne organisation

I foråret 2018 udbyder IT-Universitetet et kursus, der giver ledere metoder til at omfavne de nye muligheder, som store datamængder tilbyder. Kurset tilbyder en tilgang til data i organisationer, hvor lederen fortolker og forstår data gennem sin egen ekspertise snarere end at se data som neutralt instrument til at aflæse organisationen. Kurset er henvendt til ledere, analytikere, rådgivere og andre, der ønsker at forstå digitale data. Gennem projektarbejde introduceres forskellige metoder til datavisualisering og analyse, herunder arbejdes med metoden datasprints. Der arbejdes med problemstillinger fra egen organisation og med de muligheder datavisualisering og analyse åbner for i forhold til beslutningsprocesser.

Det er et spørgsmål private og offentlige organisationer arbejder hårdt for at løse. Situationen bliver kompliceret af, at ledere ikke længere kan have høj tiltro til kvaliteten af de data, de bruger til at træffe beslutninger. Tabet af gennemsigtighed skaber en ny kompleksitet og et nyt afsæt for, hvordan man overhovedet kan arbejde med data.

- Data er ikke kun tal, der fortæller om antallet af transaktioner i virksomheden. De kan også være billeder eller skabt gennem folks interaktioner med sensorer i det gryende internet of things. Hvis data kommer fra Facebook eller andre instanser uden for organisationen, er de skabt til helt andre formål, end dem lederne vil benytte dem til, og ofte har algoritmer formet dem undervejs. Med en så kompleks dataproduktion, som den vi ser i dag, er virksomhederne nødt til at acceptere, at data ikke er perfekte. Og de må lære at arbejde ud fra en præmis om, at data giver et delvist indblik i organisationens processer og vækstmuligheder, men også udelader visse andre perspektiver. Ledelsen kan vælge at kigge på data og søge svar på foruddefinerede spørgsmål. Men er de parate til at lade data informere beslutningerne, må de kunne tolke på mønstre i data og stille spørgsmål på baggrund af det, som måske knapt nok er synligt i data, siger Brit Ross Winthereik.

Datadreven ledelse er dermed ikke en teknisk disciplin, men en fortolkende og kreativ proces. Det er en proces, der ifølge Brit Ross Winthereik bør basere sig på ekspertise, der er ligeså distribueret som den data ledelserne baserer beslutningerne på.

- Et godt råd er at opbygge en vidensinfrastruktur til at forstå data, som inddrager forskellige ekspertiser i processen med at analysere datasæt. Fx kan man bruge den ekspertise som medarbejder, kunder eller borgere besidder i de fortolkende og kreative processer, hvor man arbejder med data. Samtidig kan netop den måde at arbejde med data på udfordre organisationen kultur for, hvordan man analyserer og får værdi ud af data, hvilket man også må overveje, siger Brit Ross Winthereik.

Hvis formålet med at arbejde med data er at innovere, skal man desuden spørge sig selv, om lederen er den rigtige til den opgave.

- Jeg tror ledere har brug for hjælp til at tænke virksomheden gennem big data. En leders opgave er at drive organisationer sikkert. Han eller hun skal tage sig af og drage omsorg for organisationen. Det gør det rigtig svært for lederen at ’disrupte’ sin egen organisation. Det vil være næsten umuligt både at drifte og transformere på samme tid, og spørgsmålet er så, om lederen er den rette til den opgave, når det, der kræves er fortolkning, spekulation og drømme for en fremtid, som kun skimtes, siger Brit Ross Winthereik.

Analyse af data skal visualiseres og distribueres

Datadreven ledelse handler mere om kreativitet og om at se mønstre og fortolke data, end om at få svar på foruddefinerede spørgsmål. Derfor vil der også være måder at se data på, som skal aflæres og nye metoder som skal indlæres.

- Man skal tænke mere i, hvordan vi kan visualisere data på forskellige måder, og hvordan forskellige visualiseringer udfordrer hinanden. Bare fordi vi har flere visualiseringer, der peger i en retning, behøver det ikke være lig med, at denne specifikke information er mest sand. Denne positivistiske tankegang kan være direkte farlig, når man arbejder med datavisualiseringer, fordi man kommer til at stirre sig blind på det, man gerne vil have bekræftet, og det rykker ikke ved de grundlæggende forestillinger om, hvor organisationen skal hen, men det rykker også ved den måde, vi kigger på data, siger Brit Ross Winthereik.

Derimod skal dataanalyser være en tværfaglig disciplin, som handler om dyrke virksomhedens evne til at se sammenhænge og mønstre, der trækker i nye retninger og udfordrer eksisterende tankegange og praksis. Til det er datavisualiseringer et godt værktøj, fordi de kan åbne for flere og andre måder at tilgå data på, som kan give nye indsigter i data.

En berømt visualiseringsekspert er professor Hans Rosling, som illustrerede flygtningestrømme med æbler. Hvis man har tyve æbler, som den samlede befolkning i Syrien, er der fire æbler, der er flygtet til nabolandene og kun et kvart æble, der flugtet til Europa.

- Den slags visualiseringer åbner for andre spørgsmål end et lagkagediagram og sætter data i et andet perspektiv. Det giver anledning til at se på data med nye øjne. Det er derfor spændende at overveje, hvad kunstnere og designere kan gøre for processerne med at tolke på big data visualiseringer. Jeg er overbevist om, at der er mange muligheder for innovation og vækst for de ledere, der tør udvide ledelsesrummet og inkludere big data i dens mangfoldighed med nye visualiseringsformater og et anderledes syn på data.

Brit Ross Winthereik

Brit Ross Winthereik er lektor på IT-Universitetet. Hun har gennem de seneste 15 år forsket og undervist i IT-anvendelse i organisationer. Med en Ph.D. i antropologi og videnskabs- og teknologistudier kan hun identificere og navigere i den kompleksitet, der opstår, når IT møder praksis, og teori møder idealer såvel som kompromiser i den dynamiske organisation. Brit Ross Winthereik er medstifter af IT-Universitetets ETHOS Lab og leder af et forskningsprojekt om digitalisering i den offentlige sektor støttet af Velux-Fondet. Brit Ross Winthereik brænder for at skabe viden på tværs af faggrænser og for metodeudvikling og er en engageret underviser.